Werkgroepfiche Mobiliteit

Basisgegevens

Leden werkgroep:

 • Hilde Langeraert - Ad Interim (Trekker - Deze persoon is het aanspreekpunt van de werkgroep en houdt contact met de kerngroep van Afrit 12, Hansbeke.)
 • Carine Dierickx (Meter Kerngroep - Deze persoon is het aanspreekpunt vanuit de kerngroep van Afrit 12, Hansbeke en blijft graag op de hoogte van het verdere verloop.)
 • Nicole De Muer
 • Aimé Antheunis
 • Robert Bockaert
 • Dirk Stevens
 • Marc van Doorselaer
 • Frank Langeraert
 • Antoine Martens
 • Cathy Bauwens
 • Victor Goedgebuer

Datum eerste vergadering: 20 januari 2020 (tijdens algemene vergadering dorpsraad)

Looptijd werkgroep: lange termijn (langer dan enkele maanden)

OPM: In afwachting van opdeling werkgroep MOBILITEIT en VEILIGHEID


Verkenningsfase 1

Beschrijving van het probleem of idee

Probeer kort en bondig te beschrijven wat de essentie van het probleem of het idee is. Wees voldoende specifiek zodat dit goed afgebakend (en dus haalbaar) blijft om met de werkgroep verder uit te werken.

Deel A

 • De grote infrastructuurwerken aan de rondweg en de spoorweg brengen heel wat veranderingen met zich mee o.v.v. mobiliteit: nieuwe verkeerssituaties en –circulatie, tijdelijke wegomleidingen,…: nood aan eenduidige communicatie naar bevolking toe; bijsturen plannen nog mogelijk?

Deel B

 • Veilige dorpsomgeving (cfr. herinrichting dorp) + acties om het aantrekkelijker te maken om te voet of met de fiets naar school en de winkel te komen
 • Toegankelijkheid verkeersinfrastructuur voor minder mobiele mensen
 • Snelheidsbeperking- en controle al dan niet preventief: veel wegen waar nu te snel wordt gereden (zowel in zone 30 als 50)
 • Trage weg aan school / kinderopvang: wat zijn de plannen?
 • Gezamenlijke actie met school ivm verkeersveiligheid: bv organiseren fietscarpool
 • Zwaar verkeer beperken door limiet van tonnage – onderzoeken
 • Fietspad Warandestraat: staat in meerjarenplanning Deinze ‘te onderzoeken’.

Deel C

 • Openbaar vervoer in nieuwe fusiestad: openbaar vervoer verbeteren zodat Deinze beter bereikbaar wordt vanuit Hansbeke en de andere noordelijke deelgemeenten. Busaanbod naar Deinze. Wat zijn de plannen van Deinze voor de nieuwe vervoersregio? Inspraak vragen
 • Treinaanbod stopplaats Hansbeke uitbreiden: enkele P-trein werd enkele jaren geleden afgeschaft. Gevolg: veel Hansbekenaren rijden met de auto naar Aalter, Gent of Landegem om daar te trein naar het werk te nemen. Dat leidt tot meer autoverkeer, overvolle parkings en verkeersdruk in Landegem
 • Parkeerplaatsen bij herinrichting dorp: noodzakelijk om vanuit overdachte visie te vertrekken
 • Autodelen + laadpalen + deelfietsen (MOBI-punt) in Hansbekedorp

 Deel D

 • Trage Wegen als veilige doorsteken en autovrije verplaatsingsroutes voor fietsers, wandelaars, ruiters, lopers, mountainbikers, .
 • Uitrollen van het “Trage wegenplan voor Hansbeke in 2013” opgemaakt door gemeente Nevele maar uitvoering laat op zich wachten

Doelstelling van de werkgroep

Bepaal wat de eigenlijke opdracht van de werkgroep is. Wees opnieuw voldoende specifiek zodat duidelijk wordt wanneer de taak van de werkgroep erop zit. Baken de doelstelling daarom af in tijd en ruimte.

 • Aankaarten bij stadsbestuur dat de huidige communicatie ontoereikend is voor wat betreft realisatie Rondweg Hansbeke in de opvolging en uitvoering van de werken
 • Vragen of bijsturing van ontwerp nog mogelijk is (bv. inrichting voor fietsers in Nevelestraat, oversteek Brugseheirweg voor west-oost-verbinding, aantakking Hansbekedorp/Voordestraat op rondweg,…).
 • Overleg met school ifv gezamenlijke actie ifv verkeersveiligheid: vb organiseren fietscarpool, ouders parkeren aan rand en brengen kinderen te voet,…
 • Voorstel doen tot uitbreiden aanbod rechtstreekse busverbinding naar de stad Deinze en uitbreiding treinaanbod naar Gent en Brugge.
 • Inspraak vragen in Plannen van Deinze voor de vervoersregio
 • Realisatie Autodelen: MOBI-punt of CAMBIO-plaats in Hansbeke (zie ook onderzoeksfase)
 • Voorstellen geven ivm stappenplan/prioriteiten voor uitvoering “Trage Wegen plan Hansbeke” (Aparte werkgroep voor nodig, ism werkgroep milieu en groenbeleid!)

Verkenningsfase 2

Beslissingsnemers

Denk even na over andere mensen of organisaties die je zal moeten betrekken om je probleem/idee uit te werken. Bijvoorbeeld: buurtbewoners, de politie, lokale verenigingen, het stads- of provinciebestuur, bedrijven,…

 • Hansbekaren
 • Hogere overheden (AWV, TUC Rail, NMBS, De Lijn)
 • Stadsbestuur en politie
 • Provinciebestuur/ afgevaardigden voor onze regio
 • Adviesraad GECORO Deinze
 • Mobiliteitscommissie Stad Deinze
 • School en schoolraad
 • Lokale verenigingen

Inschatting van het budget

Heeft de werkgroep een budget nodig om het probleem of idee uit te werken? Probeer een inschatting te maken. Hou er rekening mee dat de dorpsraad Afrit 12, Hansbeke in principe geen eigen middelen heeft.

Voorlopig geen

Inschatting operationele werklast

Hebben jullie -naast de leden van de werkgroep zelf- nog andere helpende handen nodig om het probleem/idee uit te werken? Wie zullen jullie hiervoor aanspreken?

In eerste instantie richt de werkgroep zich op het vraagstuk van de rondweg (gesprek met schepenen); nadien met concrete thema’s aan de slag gaan, afgebakend in de tijd.
Aparte werkgroepen nodig en zeker prioriteiten afbakenen want mobiliteit is een heel breed thema.


Onderzoeksfase 1

Veldonderzoek: goede praktijken en alternatieven

Zijn er voorbeelden te vinden in de buurt, in de pers, op het internet… waar men een eenzelfde probleem/idee uitgewerkt heeft? Misschien hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden of stuiten jullie zo op alternatieve denkpistes.

 • Informeren bij Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, VVSG naar inspirerende voorbeelden
 • Masterplan Hansbeke bevat inspirerende ideeën en oplossingen ifv betere (duurzame) mobiliteit
 • WG Milieu en groenbeleid?
 • WG Dorpszicht?

Advies inwinnen en experten contacteren

Hebben jullie voldoende expertise in de werkgroep om het probleem/idee verder uit te werken, of is het raadzaam om verder advies in te winnen? Aan wie denken jullie?

 • Jongere generatie is nu ondervertegenwoordigd in de werkgroep

Memorandum 2024

Archived Articles