Missie en visie

Integrale tekst: klik HIER

Missie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke 

Afrit 12 Hansbeke wil als lokaal overlegplatform optreden en wil de Hansbekenaren een stem geven voor alles wat hun dorp aanbelangt.

Afrit 12 Hansbeke werd opgericht om de Hansbekenaren dichter bij elkaar te brengen en hen te betrekken bij de inrichting en leefbaarheid van hun dorp, zodat Hansbekenaren impact hebben op het gebeuren in hun dorp en op de kwaliteit van de leefomgeving. 

Daarnaast wil Afrit 12 Hansbeke de Hansbekenaren en het beleid dat gevoerd wordt in stad Deinze, dichter bij elkaar brengen. We willen klankbord zijn voor het gemeentebestuur over onderwerpen die direct of indirect Hansbeke betreffen.
Door de fusie met stad Deinze is ons dorp opgegaan in een ‘stad’. Om de politici -waarvan velen de dorpsgemeenschap in Hansbeke niet of nauwelijks kennen - door te geven wat er leeft bij de brede Hansbeekse bevolking, werd de dorpsraad opgericht.  

Visie van de Afrit 12 dorpsraad Hansbeke: hoe willen we die missie waar maken?

 • Via Afrit 12 Hansbeke willen we de dorpsgenoten dichter bij elkaar brengen door organisatie van dorpsraden, werkgroepen, enz. We willen namelijk eerst kijken naar wat we zelf kunnen doen en pas in tweede instantie de overheidsinstellingen aanspreken.
 • We zetten in op een zeer brede communicatie: zowel tussen de bewoners onderling, alsook tussen Hansbeke en het stadbestuur van Deinze. We willen dat deze communicatie constructief gebeurt en dat enkel het algemeen belang behartigd wordt.
  Afrit 12 Hansbeke zorgt voor een goede terugkoppeling en informatiedoorstroming over zijn werking naar de bewoners en naar het stadsbestuur.
 • We willen nauw contact hebben met de stad Deinze om de leefbaarheid van ons dorp onder de aandacht te brengen van de bestuurders. Hiervoor kan de dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente als dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Hansbeke. Dit moet kunnen zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase van het beleid.
  Het is niet de bedoeling van de dorpsraad om op de stoel van de beleidsmakers te gaan zitten.
 • Afrit 12 Hansbeke werkt met vrijwilligers en streeft ernaar om in zijn samenstelling zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de bewoners van het dorp.

Welke waarden vindt Afrit 12 dorpsraad Hansbeke belangrijk?

OBJECTIVITEIT: 

 • los van elke politieke partij en van elke partijpolitieke stroming.
 • a-politiek klankbord van de dorpsgemeenschap*.

*: Uiteraard hebben velen een politieke voorkeur maar deze mag de beslissingen die genomen worden of de adviezen die gegeven worden niet overheersen. Alle meningen moeten aan bod kunnen komen zodat elk advies en elke beslissing weloverwogen is.

POSITIVISME

 • vanuit een positieve insteek creatief meedenken in het belang van ons dorp
 • open van geest

DORPSVERBONDENHEID

 • iedereen moet zich geborgen kunnen voelen binnen ons dorp.
 • alle inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden

TRANSPARANTIE

 • zorgt voor een goede informatiedoorstroming over zijn werking
 • communiceert open met de dorpsgemeenschap en het stadsbestuur.

SAMENWERKING

 • wil een goede samenwerking met andere organisaties, gemeentelijke adviesraden en andere bewonersplatformen.

Organisatie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke is een feitelijke vereniging die werkt met een kerngroep (of dagelijks bestuur) en werkgroepen. Afrit 12 dorpsraad Hansbeke streeft ernaar om een paar keer per jaar een Dorpsraad te houden. Daarop zijn alle Hansbekenaren welkom.

De kerngroep zorgt  voor de agenda van de komende vergaderingen van de kerngroep en de werkgroepen, alle contacten met de gemeente en verzorgt de communicatie met de Hansbekenaren.

De werkgroepen verzamelen informatie over hun specifiek gekozen thema. Zij zoeken naar personen die nuttige kennis kunnen binnenbrengen. Zij beslissen of hun werkgroep een tijdelijk of permanent karakter moet krijgen. Zij streven ernaar om alle leden van Afrit 12 Hansbeke te betrekken bij de activiteiten van hun werkgroep. Zij duiden een “trekker” (voorzitter van de werkgroep) aan. Deze is belast met het leiden van de vergadering en het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Elke werkgroep wordt bijgestaan door een peter of meter die een lid is van de kerngroep.

Elke Hansbekenaar kan altijd vrij toetreden tot een werkgroep.

De werkgroepen zijn autonoom in het organiseren van hun activiteiten en werkzaamheden. Zij zorgen zelf voor het uitnodigen van hun leden en de verslaggeving.

De kerngroepleden vind je onder Contact

Memorandum 2024

Archived Articles