Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Verslag Gemeentelijk Infomoment 8/9/2020

Informatie? JA! --- Participatie? NEE!

In deze moeilijke corona-tijden siert het de gemeente dat ze de inspanning geleverd heeft om de Hansbeekse bevolking te informeren. Jammer dat het een eenzijdige communicatie was die -ook door de tijdsdruk- participatie onmogelijk maakte. Maar laat ons positief zijn en hopen dat dit een eerste stap is op weg naar echte participatie!

Powerpoint presentatie: https://www.deinze.be/dorpskern-hansbeke

Verslag van het infomoment: klik op 'lees meer'

Het infomoment over de dorpskernontwikkelingen Hansbeke had plaats in de kerk, in 2 keer een sessie  van 75 minuten voor 60 aanwezigen, dit alles  omwille van de Corona-maatregelen. Uit goede bron weten we dat niet alle geïnteresseerde Hansbekenaren een zitje konden bemachten. Wat aangeeft hoe sterk al die infrastructuurwerken hier leven in ons dorp. Het waren moeilijke omstandigheden om deze infosessie te organiseren, en begin september is ook een zeer slechte periode. Des te meer respect dat de Stad dit gedaan heeft!
Stedenbouwkundig Ingenieur Peter Coppens voerde vakkundig het woord en stelde de deelprojecten van het Masterplan voor. Alvorens in de details te duiken, wordt ons de globale aanpak toegelicht. Het masterplan is een richtinggevend plan, wat betekent dat het verder moet uitgewerkt worden in detailplannen, hierbij staat het culturele erfgoed van Hansbeke steeds centraal. Men splitst de dorpskernvernieuwing in Hansbeke op in deelplannen om het beheersbaar te maken qua timing, budget en kwaliteit. De stad heeft maar een beperkt budget en een beperkt aantal mensen en het moet nog behapbaar blijven voor de dienst Omgeving. 

 

1. Rondweg en aansluitingswegen, voetgangerstunnel en stationsplein. 

Al deze werken worden uitgevoerd door Infrabel/Tucrail en kaderen in het sluiten van de overweg in Hansbekedorp. De plannen werden door stad Deinze nog bijgestuurd, vooral met het oog op aanwezigheid van meer groen en meer ontharding. Dit was nieuw voor alle aanwezigen. 

Ten zuiden (tussen spoorweg en Rattekasteel) komt langs weerszijden een bomenrij. Ten noorden (van spoorweg tot Oud Gemeentehuis) mag er geen bomenrij komen omdat dit de rondweg te veel zou benadrukken in het landschap, en daar is punctueel groen voorzien. 
De Merendreestraat zal ter hoogte van de ingang van de fietsentunnel (Merendreestraat 6) in het dorp, overgaan in een plateau en zone 30 worden, en aangelegd in kasseien met fietsstroken in "uitgewassen beton".  

De rondweg gaat open op 18/9 waarna de spooroverweg in het dorp afgesloten wordt en vervangen wordt door een fiets-en voetgangerstunnel (voetgangers en fietsers zullen ondertussen gebruik kunnen maken van het tunneltje aan de Melkerijstraat). In de nieuwe onderdoorgang zullen de fietsers in het midden moeten rijden, en rechts en links is een zone bestemd voor de voetgangers. De tunnelwerken starten binnenkort en zullen 1 jaar duren. Einde 2021 moet alles afgerond zijn. 

De geluidsmuren zijn 2,4m hoog en zullen begroeid zijn, behalve vanaf het plateau van de Merendreestraat tot net voorbij de nieuwe onderdoorgang.

Het stationsplein zelf verandert weinig: het plein wordt in plattinen ("platte kasseien") aangelegd en de parkeerplaatsen (25 stuks) blijven behouden. Er zal plaats blijven voor de kermisactiviteiten. Er is een haag voorzien ter hoogte van de huizenrijen ten oosten van het plein. Hanbekedorp en Merendreestraat worden eenrichtingsverkeer ter hoogte van het plein (in tegenwijzerzin).
Op het pleintje dat erbij komt tussen de spoorweg en Hansbekedorp 7 is wel meer groen voorzien dan initieel door Infrabel ingetekend was. Er is een fietsenstalling voor 92 fietsen voorzien. 

In totaal zullen er 90 parkeerplaatsen voorzien zijn om en rond de spoorweg (Merendreestraat, Zandestraat, stationsplein, Reibroekstraat). Dit lijkt ons een hele verbetering, zeker ook nu het Cultuurhuis in die zone komt. Het parkeren zal nergens betalend zijn. Hooguit - maar dat moet nog bekeken worden- hier en daar een blauwe zone indien noodzakelijk zou zijn. 

Er wordt een fietsostrade aangelegd ten noorden van de spoorweg. In Hansbekedorp wordt deze onderbroken: vanaf het plateau aan de Merendreestraat, zal die de weg vervolgen in de Kerkakkerstraat langs huis Dhaenens tot die terug aansluiting vindt langs de spoorweg in de Melkerijstraat. 

2. Cultuurhuis, Gemeenschapszaal

Het huidige gebouw wordt grondig aangepakt en er komt een uitbreiding langs de achterkant met een polyvalente zaal van 210m². 

De Stad verwijst naar de bevraging die gebeurde bij de verenigingen op 18 september 2019. Gezien hiervan nooit een terugkoppeling was naar de verenigingen, weten we in Hansbeke niet in welke mate er met de verzuchtingen die toen geuit werden, zal rekening gehouden worden. 

Dit project zit in de fase dat men een ontwerper aan het selecteren is, dit moet rond zijn in januari 2021. Dan neemt men 1 jaar voor het ontwerp tot vergunning, zodat de werken kunnen aanvangen in april 2022. Voorziene einddatum december 2023. 

Voor het project cultuurhuis lijkt geen verdere participatie meer gepland te zijn door de gemeente, tot het moment dat er een architect is gekozen uit de wedstrijd. Geen inbreng in de opdracht voor de wedstrijd, geen inbreng in de keuze van de architect. Wel voorziet men nog een feedback moment eens het ontwerp bijna definitief is. Wij zien participatie uiteraard ruimer dan dit en zouden het jammer vinden dat -nu het nog kan!- men niet wat meer de inwoners bij het ontwerp betrekt. 

3 Plein voor het Cultuurhuis

Dit plein zal multifunctioneel zijn: plaats voor terrassen, fietsenstalling en ook een 4-tal parkeerplaatsen. De muur zou dichter naar het cultuurhuis geschoven worden. 
Er wordt ook een mobipunt voor 1 deelauto voorzien. 

4. Dorpspark

De bomen in de tuin van het Cultuurhuis zijn erfgoed en worden bewaard. Het pad naar de Doornbosstraat zal functioneler aangelegd worden en het park zal beter verbonden worden met het middenplein in de Cluysewijk, waar ook bomen zullen aangeplant worden en het plein meer als park zal aangelegd worden. Ook hier hopen we op maximale inbreng van de bewoners uit d ebuurt. 

5. Oude Jongensschool

De oude jongensschool zal verkocht worden 'onder voorwaarden': dit zijn voorwaarden waaraan de koper zich dient te houden omtrent architectuur, verhouding private/publieke delen, duurzaamheid enz. Deze voorwaarden moeten nog bepaald worden. De verkoop zal pas gebeuren als het cultuurhuis gerealiseerd is, dus niet voor begin 2024. 

6. Private Verkavelingen: woonuitbreiding ten noorden van de Doornbosstraat en ten zuiden van de Cluyse. 

Deze inbreidingsprojecten zitten in de planning, maar timing werd niet meegedeeld. De stad neemt de regie hiervan in handen en stelt richtlijnen op voor de projectontwikkelaar. Zo zal een voorwaarde zijn bij de verkaveling aan de Cluyse, dat dit een landschappelijk geheel vormt met de parkomgeving en het stationsplein en de groenvoorziening moet doorgetrokken worden. 

7. Kerkplein

Hier zijn de plannen al vrij concreet en we zijn we blij dat er rekening werd gehouden met een aantal suggesties die uit onze enquête kwamen: picknicktafels, zitbanken, goede begaanbaarheid, meer groen, fietsenstalling, doorsteek naar Kerkakkerstraat, wegdoen van de afsluiting met kettingen, .... Dat men 'vergat' te vermelden dat 'de enquête van de bewoners' op initiatief van en  door Afrit 12 gebeurde, nemen we er met de glimlach bij.  Het belangrijkste is dat de Stad met onze suggesties rekening heeft gehouden. Waarvoor dank. 
We horen wel dat er nogal veel 'uitgewassen beton' zal gebruikt worden om goede begaanbaarheid te hebben (bijvoorbeeld naar de hoofdingang van de kerk). We betwijfelen of er geen mooiere en betere oplossingen zijn die onze kerk meer tot haar recht laten komen, zeker wat de toegang tot de kerk betreft. Angezien de kerk en de omgevende lindenbomen erkend erfgoed zijn, valt nog te bezien wat de Vlaamse overheid zal adviseren.  
De heraanleg is voorzien voor uitvoering volgend jaar. 

Hansbekedorp

Dit kwam niet in de presentatie aan bod, maar uit de vragenronde blijkt dat de heraanleg van Hansbekedorp niet in deze legislatuur voorzien wordt. Dus dat wordt ten vroegste in 2026 opnieuw opgerakeld.   

Het straatmeubilair dat her en der voorzien is, is vrij standaard en uniform wat men in Deinze gebruikt (traditionele zitbanken met hout en metaal,  moderne fietsbeugels in aluminium, ...). We worden er niet warm van maar het is in ieder geval wel al beter dan wat er nu staat.  

Het valt ons op dat er heel vaak gebruik zal gemaakt worden van 'uitgewassen beton'. We begrijpen dat er naar uniformiteit gestreefd wordt voor het volledige dorp zodat het harmonisch oogt. Maar we betwijfelen of  dit 'gewassen beton' wel mooi zal ogen in het dorp en niet te goedkoop en te modern zal overkomen. Zeker de volledige breedte van de toegangsweg naar de kerpoort in gewassen beton leggen, lijkt ons geen goed idee. We vrezen dat de charme van het kerkplein hierdoor zal verloren gaan en dat dit ook niet in overeenstemming is met het Masterplan.   

Alle plannen en info te vinden op het participatieplatform: https://goedgezegd.deinze.be/nl-BE/

De vragenronde dan: deze heeft men zeer moeilijk gemaakt door de vragen per 3 te bundelen, zodat er van interactie helemaal geen sprake was. Het was duidelijk een infovergadering: eenrichtingsverkeer van de stadsdiensten naar de aanwezige individuele bewoners. Dergelijke sessies zijn nodig af en toe en zijn goed om het brede publiek te informeren. Maar dit is niet wat wij verstaan onder 'participatie', en we hopen dan ook dat we nog echt mogen participeren in de vele projecten die lopende zijn. Het is hiervoor nooit te laat!

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles